تبلیغات
یاسمن - مهندس کامپیوتر
دنیا را چه باک...من یک مادرم

نگارش در تاریخ چهارشنبه 14 تیر 1391 توسط مامان یاسمن

یاسمن خانم بازیگوش به لب تاب ما هم رحم نمیکنه...با همه زورش میکوبید رو لب تاب...

آخرسر هم موس رو خراب کرد...

نتیجه:ما موس نداریم....

 
 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS